Btw-tarief

Drukland.be is in Nederland gevestigd en heeft geen vaste inrichting in België. Aangezien wij wel goederen leveren aan ondernemers in België, mogen wij het 0% btw-tarief toepassen. Om dit 0% tarief te mogen toepassen moeten wij echter wel kunnen aantonen dat wij goederen leveren aan klanten die aangifte doen.

Let op: met 'ondernemer' wordt ook bedoeld een organisatie die geen ondernemer is, maar wel een btw-identificatienummer heeft. Via de internetsite van de Europese Commissie kunt u het btw-identificatienummer en de naam- en adresgegevens controleren.

Controleer het btw-identificatienummer

Btw-nummer invoeren

Om het 0% btw-tarief te mogen gebruiken, is het noodzakelijk dat wij een geldig btw-nummer ontvangen. Het btw-nummer kan tijdens het bestelproces in stap 3 (gegevens) ingevoerd worden. Het btw-nummer bestaat uit 'BE' en 10 cijfers. Zie onderstaande voorbeelden van juist en verkeerd ingevoerde btw-nummers:

 • BE0123456789
 • 0123456789 ('BE' mist)
 • BE123456789 (mist 1 cijfer)
 • BE 0123456789 (spaties niet toegestaan)
 • BE.0123456789 (punt niet toegestaan)

Let op: wanneer wij geen geldig btw-nummer ontvangen, mogen wij geen 0% btw-tarief toepassen.


Btw-tarief van toepassing op drukwerken

De volgende drukwerken zijn onderworpen aan het btw-tarief van 6%:

 1. Boeken, brochures en dergelijk drukwerk, daaronder begrepen atlassen.
 2. Gedrukte couranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd.
 3. Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, gebrocheerd, gekartoneerd, ingenaaid of ingebonden, voor kinderen.
 4. Geschreven of gedrukte muziek, ook indien geïllustreerd en ook indien ingebonden of ingenaaid.

Drukwerken die voor reclamedoeleinden worden uitgegeven of die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor het maken van reclame zijn echter uitgesloten van het tarief van 6%. en zijn bijgevolg onderworpen aan het normaal btw-tarief dat thans 21%. bedraagt.

Als reclamedrukwerk dient te worden aangemerkt elk drukwerk dat in de uitoefening van een commerciële, financiële, industriële of ambachtelijke activiteit wordt aangewend ter bevordering van de afzet van goederen of diensten met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen.

Worden onder meer bedoeld:

 • drukwerk van allerlei aard dat uitsluitend reclameboodschappen bevat en dat de namen van merken, producenten, leveranciers (kleinhandelaars of distributiecentra), of dienstverrichters vermeldt;
 • handelscatalogussen met of zonder prijsopgaven;
 • brochures van touroperators met of zonder prijsopgaven;
 • prospectussen en bedrijfsbrochures die zich tot klanten of potentiële klanten richten in verband met de activiteiten van bedrijven of in verband met koopwaren of diensten;
 • affiches met reclame voor manifestaties met handelsoogmerk zoals handelsbeurzen, -salons, markten e.d.;
 • reclamebladen, ongeacht hun benaming, die gratis van deur tot deur worden besteld, zelfs indien ze artikelen van algemene informatieve aard bevatten.

Navolgende drukwerken worden echter niet als reclamedrukwerk aangemerkt en zijn derhalve onderworpen aan het tarief van 6%.:

 • drukwerk waarin campagne wordt gevoerd voor instellingen of organisaties die geen winst beogen en die doeleinden van politieke, religieuze, levensbeschouwelijke, vaderlandslievende, filantropische of staatsburgerlijke aard nastreven, alsook voor de sociale werknemers- en werkgeversorganisaties (bv.: verkiezingsdrukwerk, affiches voor humanitaire acties of organisaties);
 • drukwerk waarin campagne wordt gevoerd voor een landstreek, een productengroep of een motto zonder vermelding van specifieke handelsmerken, producenten, leveranciers of dienstverrichters. (bv. "Doe Sport"; "Drink meer melk"; "Belgische Kazen"; "Bezoek de Auvergne");
 • notariële affiches en notariële berichten;
 • aanwervingsaankondigingen door bedrijven;
 • affiches en aankondigingen voor sportieve, culturele of sociale manifestaties;
 • gebruiksaanwijzingen voor goederen of producten, bijsluiters voor geneesmiddelen;
 • informatiebrochures en- folders van mutualiteiten en werknemersorganisaties m.b.t. hun hoofdactiviteit;
 • toeristische folders en brochures voor reizigers uitgegeven door diensten van toerisme;
 • boeken, tijdschriften en gidsen waarin verschillende bedrijven van één of meerdere bedrijfssectoren naast elkaar worden opgesomd of waarin aan productvergelijking wordt gedaan, zelfs met vermelding der prijzen, voor zover deze boeken, tijdschriften en gidsen niet uitgaan van voornoemde bedrijven zelf of van de producenten of handelaars in voornoemde producten (bv. gids met vermelding van aangeprezen hotels in een bepaald land, consumentengidsen, enz.);
 • brochures die uitgegeven worden door maatschappijen die een monopolie bezitten (distributiemaatschappij voor water of energie, radio- en televisiedistributiebedrijven, Belgacom, ...) en die algemene inlichtingen bevatten (tips voor verstandig energieverbruik, tarieven, ...);
 • brochures en informatiefolders die bepaalde onderwijsinstellingen laten drukken (publiekrechtelijke onderwijsinstellingen en instellingen voor beroepsopleiding en -herscholing, bedoeld in artikel 6 van het BTW-Wetboek, evenals de privaatrechtelijke onderwijsinstellingen en instellingen voor beroepsopleiding en -herscholing die de vrijstelling van artikel 44, § 2, 4°, van het BTW-Wetboek genieten), die betrekking hebben op het onderwijs dat zij verstrekken, die geen inschrijvingsformulieren zijn, en waarvan geen 60 pct. van de plaatsruimte wordt ingenomen door handelsadvertenties of reclameteksten.

Hier wordt alle drukwerk (kranten, tijdschriften, programmaboekjes, affiches, enz.) beoogd dat in nummer 2 hiervoor werd omschreven waarvan ten minste 60%. van de plaatsruimte wordt ingenomen door handelsadvertenties of reclameteksten (met inbegrip van reclametekeningen - foto's) die al dan niet tegen vergoeding worden geplaatst.

Voor het bepalen van dat percentage worden advertenties uitgaande van particulieren en aankondigingen, advertenties of berichten die niet als reclame worden aangemerkt (verg. punt 2 hiervoor) niet in aanmerking genomen.

Worden onder meer beoogd:

 • alle dergelijk drukwerk dat uitgegeven wordt ter verkrijging van financiële steun voor de onder nr. 2 eerste streepje, genoemde instellingen of organisaties;
 • alle dergelijk drukwerk dat wordt uitgegeven met het oog op de aankondiging van een sportieve, culturele of sociale manifestatie.

Bron: http://tarweb.minfin.fgov.be

Let op: heb je geen geldig btw-nummer maar wel recht op 6% btw? Neem dan na het plaatsen van de bestelling contact met ons op.


Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, je krijgt op werkdagen altijd binnen 24 uur antwoord.

 

0 producten € 0,00