Algemene voorwaarden

Print

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Gebruiker van deze voorwaarden is Simian B.V., Kvk-nummer 01132099, gevestigd te Westerbroek aan de Madepolderweg 7A, 9608 PX, tel. 03 747 9001, tevens handelend onder de naam Drukland.be en hierna te noemen: Drukland.be.

1.2 Afspraken of overeenkomsten met derden, al dan niet in dienstverband van Drukland.be, binden Drukland.be alleen als ze door het bestuur van Drukland.be zijn bevestigd.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en hierna te noemen: Opdrachtgever.

1.4 Ook derden die Opdrachtgever (al dan niet bevoegd) vertegenwoordigen, al dan niet in dienstverband van Opdrachtgever of ingeschakeld door Opdrachtgever, hebben te gelden als Opdrachtgever.

1.5 Drukland.be is gerechtigd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Drukland.be is tussen Opdrachtgever en Drukland.be van toepassing.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Drukland.be en op de totstandkoming, inhoud en de nakoming van alle tussen Drukland.be en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.2 Indien zowel Drukland.be als Opdrachtgever naar haar eigen algemene voorwaarden verwijzen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Drukland.be wijst de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Van de voorwaarden van Drukland.be afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Drukland.be en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 Indien Drukland.be een overeenkomst aangaat met Opdrachtgever, aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige overeenkomsten met Drukland.be.


Artikel 3 - Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten, enz. door opdrachtgever. Deze worden pas bindend na bevestiging van de overeenkomst.

3.2 Alle door Drukland.be bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk maar binden Drukland.be niet.

3.3 Drukland.be aanvaardt bij een aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de Opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, en ook niet voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.


Artikel 4 - Overeenkomst

4.1 De overeenkomst tot stand na schriftelijke aanvaarding door Drukland.be. Drukland.be aanvaardt de overeenkomst door middel van een opdrachtbevestiging.

4.2 Indien de opdrachtbevestiging afwijkt van de opdracht zoals door Opdrachtgever voorgelegd, komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig de opdrachtbevestiging.

4.3 Gegevens betreffende het aanbod van Drukland.be zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht, vouw, ril, enz., alsmede (overige) gegevens op de website van Drukland.be zijn voor Drukland.be niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

4.4 De Opdrachtgever dient bestanden kant-en-klaar aan te leveren, conform de aanleverspecificaties van Drukland.be.

4.5 Opdrachtgever machtigt Drukland.be om de opdracht door een derde partij, op een door Drukland.be gewenst tijdstip, te laten uitvoeren.


Artikel 5 - Wijziging van de opdracht

5.1 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

5.2 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Drukland.be ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.

5.3 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Drukland.be wordt overschreden. Deze mogelijke levertijdoverschrijding komt voor risico van Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever Drukland.be voor eventuele gevolgen daarvan niet kan aanspreken.


Artikel 6 - Annuleren

6.1 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Drukland.be met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

6.2 Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de reeds door Drukland.be gemaakte kosten en eventuele overige schade te vergoeden.

6.3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Drukland.be zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen, dit naar het beslissende oordeel van Drukland.be.

6.4 Drukland.be heeft te allen tijde het recht de opdracht te annuleren.


Artikel 7 - Prijzen

7.1 Alle prijzen van Drukland.be zijn exclusief omzetbelasting en inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

7.2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

7.3 Drukland.be behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Drukland.be heeft daarnaast het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

7.4 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen maar zij in een jaar voorafgaand aan de overeenkomst, overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de dan geldende tarieven worden berekend.

7.5 De opdracht omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk wordt door Drukland.be extra in rekening gebracht en behelst de diensten of producten waarvoor geen prijs is overeengekomen in de opdrachtbevestiging, zoals eventueel ontwerp en opmaak, gewijzigde specificaties of instructies of door Drukland.be te maken kosten vanwege het niet kant-en-klaar aanleveren van drukbestanden door Opdrachtgever. Drukland.be is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van meerwerk.

7.6 Drukland.be is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van extra bewerkelijke tekst, onduidelijk en / of onjuist aangeleverde bestanden of materialen door Opdrachtgever, en alle soortgelijke toeleveringen door Opdrachtgever die Drukland.be tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs waren te verwachten.


Artikel 8 - Betaling

8.1 Opdrachtgever is ertoe verplicht het factuurbedrag te allen tijde volledig en tijdig te betalen, zonder opschorting, verrekening of inhouding.

8.2 Opdrachtgever treedt door het enkele niet tijdig en / of volledig betalen en / of anderszins tekortschieten in de nakoming van zijn verbintenis, in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

8.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig en / of volledig betaalt en / of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is Opdrachtgever verplicht alle vanwege de tekortkoming te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te betalen aan Drukland.be. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,00.

8.4 Indien Opdrachtgever niet tijdig en / of volledig betaalt en / of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is hij vanaf de dag dat hij in verzuim is getreden een rente verschuldigd ter vergoeding van de vertraging in de voldoening van de op hem rustende verbintenis. De rente bedraagt 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand geldt.

8.5 Opdrachtgever is ertoe gehouden op eerste verzoek van Drukland.be zekerheid te stellen voor alle aan Drukland.be te betalen bedragen te voldoen, waarbij de gestelde zekerheid ook vergoeding van bijkomende kosten en rente dekt.


Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

9.1 Levering door Drukland.be geschiedt onder voorbehoud van eigendom. Zolang Drukland.be geen volledige betaling van Opdrachtgever (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Drukland.be.

9.2 Drukland.be heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, er beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn vermogen en voorts ingeval van faillissement, surseance van betaling of de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, in die zin dat hij dat zelf aanvraagt, het wordt aangevraagd of het wordt uitgesproken.

9.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.


Artikel 10 - Levering, oplevertermijnen en verzending

10.1 Drukland.be heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.

10.2 Opgegeven leveringstermijnen door Drukland.be gelden nooit als fatale termijnen maar altijd als indicatie.

10.3 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Drukland.be zijn.

10.4 Indien Opdrachtgever wijzigingen in de specificaties wenst of in gevallen als omschreven in artikel 7.5, vervalt de oorspronkelijk opgegeven levertijd.

10.5 Drukland.be is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat levering niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden.

10.6 Drukland.be treedt niet eerder in verzuim, dan nadat Opdrachtgever haar een nieuwe redelijke termijn heeft gegeven om te leveren, minimaal ter hoogte van de oorspronkelijke levertermijn en Drukland.be deze termijn overschrijdt. Dit geldt niet als de overschreden levertermijn Drukland.be niet kan worden toegerekend.

10.7 Verzending is altijd voor risico van de Opdrachtgever. De verzending geschiedt op de wijze als door Drukland.be aangegeven. Wenst de Opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.

10.8 Opdrachtgever is verplicht tot afname van hetgeen Drukland.be krachtens overeenkomst aan hem levert. Drukland.be zal het te leveren werk en / of de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever opslaan, gedurende maximaal 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Na verloop van 14 dagen vernietigt Drukland.be het bestelde terwijl Opdrachtgever tot nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst gehouden blijft.


Artikel 11 - Klagen

11.1 Opdrachtgever is verplicht het geleverde grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Drukland.be daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

11.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen 90 werkdagen na de dag van de levering Drukland.be wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op klagen.

11.3 Drukland.be dient door Opdrachtgever in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren, bij gebreke waarvan zijn recht op klagen komt te vervallen. Het door Drukland.be geleverde geldt in ieder geval als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde of een deel ervan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

11.4 Indien de klacht naar het oordeel van Drukland.be juist is, zal Drukland.be een vergoeding betalen tot maximaal de factuurwaarde van de goederen waarover geklaagd is, of de goederen waarover geklaagd is gratis vervangen, dit ter beoordeling door Drukland.be en pas na terugzending van de goederen waarover geklaagd is door Opdrachtgever in de originele toestand.

11.5 Drukland.be heeft, in geval van levering van drukwerk, het recht 10% meer of minder drukwerk te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat de Opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen, tenzij anders overeengekomen.

11.6 Productspecificaties en –eigenschappen zijn toegelicht op de website van Drukland.be. Drukland.be is er niet toe gehouden de order van Opdrachtgever op geschiktheid te controleren. Eventuele klachten dienaangaande zullen als onterecht worden afgewezen.

11.7 Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever nooit van haar verplichting om de factu(u)r(en) van Drukland.be volledig en tijdig te betalen.


Artikel 12 - Afwijking

12.1 Afwijkingen bij kleurendruk, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in kwaliteit, lettertype, kleur, vouw, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring of klagen.

12.2 Voor papier zijn afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar. Bij sommige grammages wordt met opgedikt, lichter, papier gewerkt.


Artikel 13 - Wanprestatie en ontbinding

13.1 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), treedt hij door de enkele tekortkoming in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

13.2 Drukland.be heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden. Drukland.be heeft in ieder geval het recht om de overeenkomst te ontbinden indien:

 • de inhoud van de geplaatste order naar het beslissende oordeel van Drukland.be in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde of betamelijkheid;
 • het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
 • op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan diens schuldeisers;
 • beslag op of onder (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever wordt gelegd;
 • Opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
 • de zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt;
 • Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

13.3 Het recht van Drukland.be in het geval als in artikel 13.2 bedoeld, komt haar toe zonder dat zij Opdrachtgever een ingebrekestelling hoeft te sturen en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

13.4 Opdrachtgever is verplicht de voor Drukland.be ontstane schade, ter hoogte van tenminste het factuurbedrag van de order, te vergoeden indien Drukland.be zich beroept op artikel 13.2, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, alles onverminderd het recht van Drukland.be op vergoeding van kosten, schade en rente zoals bepaald in artikel 8.2 en 8.3.


Artikel 14 - (Intellectuele) eigendomsrechten

14.1 Op alle door Drukland.be verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Drukland.be alle rechten, waaronder het intellectuele eigendomsrecht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Drukland.be. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven eigendom van Drukland.be en dienen op haar eerste verzoek binnen 24 uur geretourneerd te worden.

14.2 Opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging.


Artikel 15 - Overmacht

15.1 Buitengewone omstandigheden die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Drukland.be overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

15.2 Als buitengewone omstandigheden gelden bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, technische belemmeringen in het productieproces bij Drukland.be, internetstoring, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Drukland.be of de Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Drukland.be, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Drukland.be.

15.3 Drukland.be is in geval van overmacht gerechtigd om of de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat de situatie van overmacht is geëindigd.


Artikel 16 - Aansprakelijkheid

16.1 Drukland.be is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever in verband met de uitvoering van deze overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Drukland.be.

16.2 In het geval Drukland.be, ondanks het bepaalde in de overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens de Opdrachtgever is de aansprakelijkheid van Drukland.be beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald.

16.3 Wanneer om welke reden ook geen uitkering krachtens de in lid 2 bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Drukland.be inzake de betreffende overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.

16.4 Drukland.be staat niet in voor eigenschappen van het geleverde, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend houdbaarheid, hechting, kleur, glans, licht- of kleurechtheid, slijtvastheid enz.


Artikel 17 - Garantie en vrijwaring

17.1 Opdrachtgever vrijwaart Drukland.be volledig tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade of kosten, die derden geldend (kunnen) maken.

17.2 Opdrachtgever garandeert Drukland.be, dat met zijn opdracht aan Drukland.be en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door Opdrachtgever geleverde bestanden zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend kopie, modellen, tekeningen, boeken, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere wet- of regelgeving op het gebied van het auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht dan wel op grond van onrechtmatige daad.

17.3 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 17.2 van dit artikel naar het redelijke en beslissende oordeel van Drukland.be twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Drukland.be bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Drukland.be door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt.

17.4 Indien Drukland.be voor enige schade door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Opdrachtgever haar volledig vrijwaren en Drukland.be alles vergoeden wat zij aan deze derde en als –direct en indirect- gevolg van deze aansprakelijkstelling dient te voldoen, waaronder maar niet uitsluitend, de schadevergoeding, winstafdracht, rente, incassokosten en de werkelijke kosten van de juridische bijstand.


Artikel 18 - Privacy

18.1 Drukland.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer de website van Drukland.be wordt bezocht, worden gegevens alleen verzameld om optimale dienstverlening te bieden.

18.2 Het doel van het verzamelen van de gegevens is het verwerken van bestellingen, de betaling en de bezorging daarvan ten behoeve van Opdrachtgever en het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van Drukland.be.

18.3 De persoonsgegevens worden alleen voor de in dit artikel beschreven doelen verwerkt. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Drukland.be geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

18.4 Ingeval van vragen over het privacybeleid van Drukland.be, dan kan contact worden opgenomen via mail of tel. .


Artikel 19 - Recht- en forumkeuze

19.1 Op alle door Drukland.be gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

19.2 In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is in welk geval de wettelijke regels rondom de relatieve bevoegdheid gelden.

Print

Algemene Voorwaarden Consumenten

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Drukland.be worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Drukland.be;

1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.4 Dag: kalenderdag;

1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

1.6 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

1.7 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Drukland.be in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.9 Drukland.be: de gebruiker van deze voorwaarden, Simian B.V. en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Drukland.be en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.11 Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

1.12 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Drukland.be gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Drukland.be en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Drukland.be en consument.

2.2 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan Drukland.be zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 3 - Het aanbod

3.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Drukland.be gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Drukland.be niet.

3.2 Drukland.be heeft allen tijde het recht om om haar moverende redenen de opdracht te annuleren of zonder ingebrekestelling te ontbinden, zoals maar niet uitsluitend in de gevallen dat de inhoud van de geplaatste order naar het beslissende oordeel van Drukland.be in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde of betamelijkheid.


Artikel 4 - De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4.3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Drukland.be onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Drukland.be is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3 Drukland.be kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Drukland.be op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.4 De consument dient bestanden kant-en-klaar aan te leveren, conform de aanleverspecificaties van Flyerzone.


Artikel 5 - Wijziging van de opdracht

5.1 Door de consument verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de consument extra in rekening gebracht.

5.2 Door de consument verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, moeten door de consument tijdig en schriftelijk aan Drukland.be ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de consument.

5.3 Door de consument verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Drukland.be wordt overschreden. Deze mogelijke levertijdoverschrijding komt voor risico van consument, waarbij consument Drukland.be voor eventuele gevolgen daarvan niet kan aanspreken.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, behalve producten en diensten die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht en die in deze voorwaarden in artikel 10 zijn genoemd.

6.2 De in lid 6.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Drukland.be mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

6.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

6.4 De in lid 6.3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

6.5 Indien Drukland.be de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.6 Indien Drukland.be de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 7.1.

7.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Drukland.be hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Drukland.be.

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 8.1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Drukland.be. Dit hoeft niet als Drukland.be heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Drukland.be verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Drukland.be niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Drukland.be aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

8.6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Drukland.be een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Drukland.be is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

8.7 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • Drukland.be heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

8.8 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

9.1 Als Drukland.be de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.2 Drukland.be vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Drukland.be in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Drukland.be aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.3 Drukland.be gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Drukland.be de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

10.1 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Drukland.be de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

10.2 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

10.3 Kranten, boeken of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

11.1 Drukland.be zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Drukland.be kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Drukland.be tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Drukland.be bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.4 Drukland.be heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.

11.5 Opgegeven leveringstermijnen door Drukland.be gelden nooit als fatale termijnen maar altijd als indicatie.

11.6 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Drukland.be zijn.

11.7 Indien de consument wijzigingen in de specificaties wenst vervalt de oorspronkelijk opgegeven levertijd.


Artikel 12 - Klachtenregeling

12.1 Drukland.be beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, maar uiterlijk binnen 90 dagen na ontvangst van de bestelling, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Drukland.be.

12.3 Bij Drukland.be ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Drukland.be binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.4 De consument dient Drukland.be in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

12.5 Afwijkingen bij kleurendruk, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in kwaliteit, lettertype, kleur, vouw, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring of klagen.

12.6 Voor papier zijn afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar. Bij sommige grammages wordt met opgedikt, lichter, papier gewerkt.


Artikel 13 - Overmacht

13.1 Buitengewone omstandigheden die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Drukland.be overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat consument recht heeft op schadevergoeding.

13.2 Als buitengewone omstandigheden gelden bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, technische belemmeringen in het productieproces bij Drukland.be, internetstoring, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Drukland.be of de consument, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Drukland.be, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Drukland.be.

13.3 Drukland.be is in geval van overmacht gerechtigd om of de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat de situatie van overmacht is geëindigd.


Artikel 14 - Aansprakelijkheid

14.1 Drukland.be is niet aansprakelijk voor enige schade die consument in verband met de uitvoering van deze overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Drukland.be.

14.2 In het geval Drukland.be, ondanks het bepaalde in de overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens de consument is de aansprakelijkheid van Drukland.be beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald.

14.3 Wanneer om welke reden ook geen uitkering krachtens de in lid 14.2 bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Drukland.be inzake de betreffende overeenkomst aan consument in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.

14.4 Drukland.be staat niet in voor eigenschappen van het geleverde, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend houdbaarheid, hechting, kleur, glans, licht- of kleurechtheid, slijtvastheid enz.


Artikel 15 - Garantie en vrijwaring

15.1 Consument vrijwaart Drukland.be volledig tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade of kosten, die derden geldend (kunnen) maken.

15.2 Consument garandeert Drukland.be, dat met zijn opdracht aan Drukland.be en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door consument geleverde bestanden zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend kopie, modellen, tekeningen, boeken, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere wet- of regelgeving op het gebied van het auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht dan wel op grond van onrechtmatige daad.

15.3 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 15.2 van dit artikel naar het redelijke en beslissende oordeel van Drukland.be twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Drukland.be bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Drukland.be door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt.

15.4 Indien Drukland.be voor enige schade door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal consument haar volledig vrijwaren en Drukland.be alles vergoeden wat zij aan deze derde en als –direct en indirect- gevolg van deze aansprakelijkstelling dient te voldoen, waaronder maar niet uitsluitend, de schadevergoeding, winstafdracht, rente, incassokosten en de werkelijke kosten van de juridische bijstand.


Artikel 16 - Overige bepalingen

16.1 Het is Drukland.be toegestaan deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

16.2 Indien een bepaling uit deze voorwaarden in strijd met dwingendrechtelijke bepalingen, dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden onverkort van toepassing. De nietige of vernietigbare bepaling zal worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

16.3 Op overeenkomsten tussen Drukland.be en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht of uitgevoerd.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: Simian B.V.
  t.a.v. Service afdeling
  Madepolderweg 7A
  9608 PX Westerbroek

  service@drukland.be

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  de verkoop van de volgende producten: (aanduiding product)*

  de levering van de volgende digitale inhoud: (aanduiding digitale inhoud)*

  de verrichting van de volgende dienst: (aanduiding dienst)*,


 • Besteld op*/ontvangen op* (datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten)
 • (Naam consumenten(en))
 • (Adres consument(en))
 • (Handtekening consument(en)) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, je krijgt op werkdagen altijd binnen 24 uur antwoord.

 

0 producten € 0,00